Hipoterapia

Hipoterapia

Hipoterapia  je plne uznávanou a stále viac využívanou metódou v oblasti rehabilitácie, ktorá využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka. Má veľmi rozsiahlu oblasť pôsobenia, je vhodná pre široký okruh pacientov, pozitívne ovplyvňuje fyzickú aj psychickú stránku jedinca. Pacienti sa na koni vozia, jazdia, cvičia, polohujú, učia sa koňa vnímať, rešpektovať, chápať a spolupracovať s ním.

Z hľadiska jej praktického používania ju delíme na tri základné zložky:

  1. Hiporehabilitácia
  2. Pedagogicko-psychologické jazdenie
  3. Športové jazdenie postihnutých

Hipoterapia u nás

V našom hipoterapeutickom centre sa venujeme v najväčšej miere hiporehabilitácii –  najrozšírenejšej  zložke HT.  Zameraná je predovšetkým na ovplyvnenie telesnej schránky človeka. Využíva pôsobenie kroku koňa, ktorý je jedinečný zdroj trojdimenzionálnych pohybových stimulov. Jej základom je zlepšovanie a udržiavanie pohybových schopností pacienta na základe neustáleho prispôsobovania sa pohybu koňa. U detských pacientov, ktorí nevedia ešte sedieť na koni, využívame hipoterapiu vo forme stimulačného polohovania na chrbte koňa v rôznych pozíciách – pozdĺžne, priečne na chrbátiku, na brušku, s oporou na lakťoch, dlaniach alebo kolienkach. Snažíme sa podporiť fázu vývinu, v ktorej sa dieťa nachádza a umožniť robiť ďalšie pokroky.


Priebeh terapie

Hipoterapie prebiehajú individuálne vonku na jazdiarni alebo v krytej hale. Dĺžku trvania vlastnej terapeutickej jednotky nemožno presne určiť, platí tu zásada postupnosti, obvykle sa využíva 20-30 minút. Terapie s malými deťmi sa priamo zúčastňuje aj rodič, jeho prítomnosť pôsobí pozitívne a fixuje dieťa z druhej strany ako terapeut.


Pre koho sú terapie určené

Terapie môžu absolvovať deti od 3 rokov (v opodstatnených prípadoch od 6 mesiacov) na základe odporučenia odborného lekára – rehabilitačný lekár, neurológ, ortopéd, psychlóg a pod.

Najčastejšie indikácie hiporehabilitácie – neurológia: detská mozgová obrna, poruchy svalového tonusu, posttraumatické, degeneratívne, zápalové a metabolické poškodenia CNS, poruchy hybnosti, koordinácie, rovnováhy, chôdze, sedu, reči, úchopu, pohybových stereotypov, poruchy miechy vo vývoji a pod., ortopédia: chybné držanie tela, svalové dysbalancie, kyfózy, skoliózy, hypermobilita a pod.,

Pedagogicko-psychologické jazdenie je určené pre deti s Dawnovým syndrómom, autizmom, s poruchami učenia, správania, pozornosti, so zmyslovými a duševnými poruchami, s problémami v emocionálnej a sociálnej oblasti a pod.

Hipoterapia ako celok je vhodnou formou pri kombinovaných psychomotorických a senzomotorických postihnutiach.